ČOI v říjnu zjistila více nejakostních pohonných hmot

ČOI v říjnu zjistila více nejakostních pohonných hmot

24. listopadu 2014

Při kontrolách vzorků pohonných hmot odebraných u čerpacích stanic v průběhu října byly zjištěny jakostní odchylky u celkem 7 vzorků paliv. Pro spotřebitele je velmi nepříjemnou zprávou, že ve všech případech se jednalo o závažné odchylky od jakostních parametrů stanovených příslušnou technickou normou, které ukazují buď na výrobní vadu, nebo na možnou úmyslnou manipulaci s palivem. Se všemi kontrolovanými subjekty bude vedeno správní řízení a pravomocná rozhodnutí budou následně k dispozici na webu České obchodní inspekce. V průběhu kontrol byly vydány 3 zákazy prodeje nejakostních pohonných hmot. Tato opatření se týkala téměř 10 000 l motorových paliv za cca 300 tisíc korun. Monitorování a kontroly jakosti pohonných hmot budou pokračovat až do konce roku.

Během října 2014 byla u čerpacích stanic na území České republiky sledována a monitorována jakost 225 vzorků automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, LPG, CNG (dle zák. č. 311/ 2006 Sb. a vyhlášky č. 133/2010 Sb.). Z celkového počtu odebraných a kontrolovaných motorových paliv nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům celkem 7 vzorků, což představuje 3,1 %.


Závady byly v tomto období zjištěny u 3 vzorků LPG pro pohon, 2 vzorků motorové nafty, 1 vzorku směsného paliva a také u 1 vzorku automobilového benzinu.

Automobilové benziny

Ve sledovaném období inspektoři ČOI odebrali a zkontrolovali celkem 84 vzorků automobilových benzinů. Laboratorní rozbory prokázaly odchylku u jednoho vzorku. Tento vzorek automobilového benzinu nevyhověl v jakostních ukazatelích kyslíkaté látky a kyslík – etanol (naměřená hodnota byla
8,4 % V/V a maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 5,2 % V/V) a kyslík výpočtem (naměřeno 3,12 % m/m a maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 2,9 % m/m). Dalších 83 vzorků benzinů jakostním parametrům stanoveným ČSN EN 228 (Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení) vyhovělo.

Motorové nafty

V  říjnu bylo odebráno a kontrolováno celkem 104 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu 2 vzorky jakostní požadavky stanovené příslušnou technickou normou nesplnily. U 1 vzorku byly laboratorními rozbory zjištěny odchylky v jakostních ukazatelích: cetanové číslo (zjištěná hodnota 41,8, minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 48,4), cetanový index (zjištěná hodnota 39,4, minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 45,0), hustota při 15̊̊ °C (zjištěná hodnota 856,5 kg/mᶾ, maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 846,0 kg/mᶾ), FAME (zjištěná hodnota 10,9 % V/V, maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 7,3 % V/V) a oxidační stabilita (zjištěná hodnota 38 g/mᶾ, maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 33 g/mᶾ). Druhý vzorek motorové nafty nevyhověl v jakostním ukazateli FAME (zjištěná hodnota 19,6 % V/V, maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 7,3 % V/V). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 590 (Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení).

Směsné palivo (SMN 30)

Odebráno a zkontrolováno bylo v průběhu října 5 vzorků tohoto druhu pohonné hmoty a odchylky od jakostních parametrů vykázala analýza jednoho vzorku. Vzorek nevyhověl v jakostním parametru FAME (naměřená hodnota 27,0 % V/V, minimální přípustná hodnota při zahrnutí nejistoty měření 28,6 % V/V). Zbylé vzorky ve všech sledovaných jakostních ukazatelích vyhověly.

LPG pro pohon

Z celkového počtu 28 odebraných a kontrolovaných vzorků LPG pro pohon nevyhověly jakostním požadavkům příslušné technické normy 3 vzorky tohoto paliva. U všech tří vzorků byly laboratorními rozbory naměřeny vyšší hodnoty obsahu síry, a to 71,0 mg/kg, 80,0 mg/kg a 131,0 mg/kg (maximální hodnota tohoto jakostního ukazatele při zahrnutí nejistoty měření je 60,0 mg/kg). Odchylky mohly být způsobeny odlišným složením paliva v důsledku výrobní vady nebo úmyslné manipulace.

Biopaliva v pohonných hmotách

V měsíci říjnu 2014 byl kontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 104 vzorků motorové nafty a obsah etanolu v 84 vzorcích automobilových benzinů. Překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek bylo laboratorními rozbory zjištěno u dvou vzorků motorové nafty, a to u jednoho o 3,6 % V/V, a u druhého o 12,3 % V/V (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 7,3 % V/V). U automobilových benzinů prokázala analýza překročení nejvyšší povolené hranice obsahu biosložek
u jednoho vzorku, a to o 3,2 % V/V (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 5,2 % V/V).

Uložená opatření

V průběhu října uložila Česká obchodní inspekce zákaz prodeje motorových paliv, které neodpovídaly požadavkům zvláštních právních předpisů ve třech případech. Opatření bylo vydáno na 1 840 l LPG pro pohon, 541 l motorové nafty a 7 331 l směsného paliva SMN 30 v celkové hodnotě 298 995,70 Kč.

Závěr

Rozbory vzorků motorových paliv odebraných v průběhu října prokázaly odchylky od jakostních norem
u 1 vzorku automobilových benzinů, 2 vzorků motorové nafty, 3 vzorků LPG pro pohon a 1 vzorku směsného paliva (SMN 30), což ve srovnání s výsledky kontrol v září představuje zhoršení poměru zjištění z 2,7 % na 3,1 % nevyhovujících paliv. Pro spotřebitele je velmi nepříjemnou zprávou, že ve všech případech se jednalo o závažné odchylky od jakostních parametrů stanovených příslušnou technickou normou, které ukazují buď na výrobní vadu, nebo na úmyslnou manipulaci s palivem. V průběhu kontrol byly vydány 3 zákazy prodeje na téměř 10 000 l pohonných hmot za cca 300 tisíc korun.

Výsledky podle inspektorátů

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Zdroj: ČOI